REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM

WWW.ANDREAHURT.PL

 

§ 1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

 

 1.       SKLEP INTERNETOWY:

1)    „Sprzedający” oznacza podmiot prowadzącysprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest:

ŁUKASZ PIEKIEŁKO MATTONI Import-Export z siedzibą we Wrocławiu (53-206), przy ul. Rymarskiej 41A/4, posiadający NIP: 5491009236, REGON: 070615709telefon kontaktowy:+48 509019400, adres e-mail: biuro@andreahurt.pl

2) „Administrator danych osobowych” oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, którego szczegółowe dane zostały wskazane w pkt. 1 powyżej.

2)    „Klient”, „Kontrahent”, „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowaną w Serwisie oraz nabywającą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa;

3)    Konto Klienta”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji;

4)    Serwis internetowy”, „Sklep internetowy” „Serwis”, „Sklep” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.andreahurt.pl służącą do sprzedaży hurtowej Produktów Przedsiębiorcom za pośrednictwem Internetu.

5)     „Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.

6)    „Produkt” w myśl art. 4491 Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski; za Produkt uważa się również jego wielokrotność zapakowaną w opakowanie zbiorcze, o ile taka informacja podana jest na Stronie produktowej. Zamówienia towarów o ilości mniejszej niż opakowanie zbiorcze lub niebędące wielokrotnością opakowań zbiorczych nie będą przyjmowane do realizacji.

7)     „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT. 

2. INNE

1)  Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;

2)  „Newsletter” oznacza bezpłatną usługę, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej, skierowaną do zainteresowanych korzystaniem z niej Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie oraz informacje o rabatach i promocjach;

3)  Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);

4)  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

5)  „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

6)   „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.     Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 2.     Serwis służy do sprzedaży hurtowej Produktów Przedsiębiorcom za pośrednictwem Internetu.
 3.     Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4.     Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
 5.     Rejestrując się Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 6.     Sprzedający weryfikuje podane podczas rejestracji Konta Klienta dane pod kątem posiadania statusu przedsiębiorcy w celu ustalenia jego prawa do dokonania zakupów hurtowych w Sklepie.
 7.     Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7: 00 – 15 : 00, za pomocą telefonu lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 ust 1 pkt 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.
 8.     Główne cechy świadczenia, w tym cechy oferowanego produktu, są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
 9.     W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:

1)     dostęp do Internetu;

2)     aktywny adres e-mail;

3)     przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;

4)     włączona obsługa cookies w przeglądarce;

5)     włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

 1.   Złożenie zamówienia w Sklepie jest dobrowolne.
 2.   Serwis umożliwia złożenie zamówienia i dokonanie zakupu po weryfikacji przez Sprzedającego danych Przedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego do dokonania zakupów hurtowych w Sklepie.
 3.   Rejestracja Konta Klienta umożliwia dostęp do historii dotychczasowych zamówień oraz rachunków, zapisanie danych teleadresowych Klienta bez konieczności każdorazowego ich wpisywania przy dokonywaniu kolejnych zamówień.
 4.   Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
 5.   Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6.   W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

 

§  3

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1.     REJESTRACJA KONTA Klienta

1)  W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce pojawiającej się po kliknięciu w „Zaloguj się” a następnie „Stwórz konto”, uzupełniając puste pole formularza poprzez podanie aktywnego adresu e-mail. Po przekierowaniu na formularza rejestracyjnego należy podać dane osobiste (imię, nazwisko, hasło, data urodzenia), informacje o firmie (firma, REGON, NIP, strona www), dane teleadresowe ((imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu). Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj się”.

2)  W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

3)  W celu rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy udzielić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji konta Klienta przez Sprzedającego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4)  Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanego w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

5)  Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość zmiany lub poprawy podanych danych w zakładce Moje informacje osobiste.

6)  Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość zmiany hasła w zakładce Moje informacje osobiste.

7)  Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: biuro@andreahurt.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.

 1.       PROCEDURA Zakupu Produktu

1)  Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia po zarejestrowaniu i zalogowaniu do Konta w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2)  Złożenie zamówienia oznacza wybór Produktu za pośrednictwem przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie, po przejściu do Koszyka, wybór adresu do dostawy oraz danych rozliczeniowych, a następnie wysłanie formularza zamówienia. Klient jest zobowiązany do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.. Po wypełnieniu formularza Klient aktywuje pole pod przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”.

3)  W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

4)  W celu złożenia zamówienia należy udzielić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, dla skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. obsługi zamówienia.

5)   Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia wysłane na wskazany przez niego adres e-mail.

6)  Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną informację o kompletowaniu zamówienia. W związku z regularną rotacją towaru, ilości dostępne na stronie mogą się różnić od ilości w magazynie.

7)  Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia. W przypadku braku zamówionego produktu Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania wyboru ewentualnych zamienników tego Produktu.

8)  Po skompletowaniu całego zamówienia Kupujący otrzyma informację na wskazany przez niego adres e-mail o ostatecznej kwocie zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności w formie przedpłaty Kupujący powinien wstrzymać się z dokonaniem płatności do momentu otrzymania wiadomości o gotowym zamówieniu i ostatecznej kwocie do zapłaty.

9)  Maksymalny termin skompletowania zamówienia przez Sprzedającego wynosi 2 dni roboczych.

10)   Po skompletowaniu zamówienia Sprzedający wysyła Klientowi potwierdzenie zrealizowania zamówienia w całości bądź części, w zależności od dostępności zamówionego Produktu, wraz z ceną i fakturą VAT.

11)   Klient realizuje płatność zgodnie ustalonymi za pośrednictwem Serwisu warunkami wskazanymi w otrzymanej fakturze VAT.

12)   Po zakupie Sprzedający udostępnia Klientowi za pośrednictwem wiadomości elektronicznej co najmniej 2 zdjęcia oraz specyfikację zakupionego Produktu zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.

13)   W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu zdjęć packshotowych, o których mowa w pkt. 12 powyżej.

14)   Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane faktur VAT stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.

15)   Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.

 1.       FORMY PŁATNOŚCI

1)  Możliwe są następujące formy płatności:

a)     Za pobraniem – gotówką przy odbiorze zamówienia;

b)     w formie przedpłaty zwykłym przelewem w terminie 3 dni od skompletowania zamówienia zgodnie z danymi otrzymanymi w potwierdzeniu skompletowanego zamówienia i przesłaną tamże fakturą proforma na podstawie której po wpłynięciu należności zostanie wystawiona faktura VAT.

2)   W przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, zamówienie jest przygotowywane do wysyłki po kompletnym wypełnieniu formularza dostawy.

3)   W przypadku wyboru formy płatności po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1.     WYSYŁKA

1)    Sprzedający informuje, że stosuje ograniczenia w zakresie kraju dostawy – standardowa wysyłka możliwa jest na terytorium Polski.

2)    W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony do miejsca poza granicami Polski, Klient, składając zamówienie, jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów, wraz z informacją o obowiązku zapłaty kosztów dostawy, które zostaną sprecyzowane po złożeniu zamówienia (są to koszty, których wysokości nie można ustalić wcześniej). Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Potwierdzam zamówienie” oraz stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu. Sprzedający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia poza granice Polski. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub kosztów wysyłki i odstąpienia od umowy.

3)    Na terytorium Polski Sprzedający wysyła zamówiony Produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX.

4)    Na terytorium Polski koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynoszą:

 •            za pobraniem: 25 zł;
 •            po przedpłacie: 20 zł.

  W przypadku przesyłek wielkogabarytowych (np.paleta) koszt przesyłki uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym.

5)    Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

6)    Na terytorium Polski termin doręczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 2 – 3 dni roboczych.

 

§ 4

MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

 1.     Po zakupie Produktów Sprzedający udziela Klientowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie ze zdjęć, nazwy oraz specyfikacji określających zakupiony przez Klienta Produkt zgodnie ze społeczno-gospodarczym celem sprzedaży detalicznej kontrahentom Klienta, na następujących polach eksploatacji: utrwalania oraz zwielokrotniania drukiem, techniką kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.; rozpowszechniania poprzez publiczne dalsze udostępnianie (w szczególności w Internecie, na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych), publikację (we wszelkich formach wydawniczych) a także poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie w każdej możliwej formie.
 2.     Licencja udzielana jest na okres na okres 12 miesięcy naliczanych od dnia zapłaty za zakupiony Produkt.
 3.     Żaden inny fragment publikacji umieszczonych w Serwisie, niż te, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie może być wykorzystany bez pisemnej zgody Sprzedającego w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze.
 4.     Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 

§ 5

GWARANCJA

 1.     Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji na sprzedawane przez siebie Produkty.
 2.     Termin gwarancji naliczany jest od daty wydania Produktu Klientowi.
 3.     Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 4.     Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady urządzenia głównego lub jego poszczególnych akcesoriów ujawnią się w okresie gwarancji od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu sprzedaży. Klientowi przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.
 5.     Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
 6.     Klient składający reklamację z tytułu gwarancji powinien dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt Sprzedającego do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.
 7.     Termin wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Sprzedającego wynosi 30 dni.
 8.     Gwarancją nie są objęte:

1)     mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez nabywcę,

2)     uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,

3)     naprawy podjęte przez nabywcę we własnym zakresie.

 

§ 6

NEWSLETTER

 1.     Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres e-mail za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się” bądź też zaznaczył podczas procesu rejestracji checkbox o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera.
 2.     W celu otrzymywania Newslettera należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3.     Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4.     Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora biuro@andreahurt.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

 

§ 7

ZMIANY REGULAMINU

 1.     W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika oraz komunikatu na stronie głównej sklepu. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin przed wejściem w życie zmienionego regulaminu.  
 2.     Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3.     Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4.     Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 2.     Ewentualne spory powstałe między Klientem a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3.     Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego biuro@andreahurt.pl.
 4.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5.     Polityka prywatności stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część.