POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM WWW.ANDREAHURT.PL

ORAZ WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.andreahurt.pl jako jego integralna część, określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych Klientów, Użytkowników oraz odbiorców Newslettera.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest ŁUKASZ PIEKIEŁKO MATTONI Import-Export z siedzibą we Wrocławiu (53-206), przy ul. Rymarskiej 41A/4, posiadający NIP: 5491009236, REGON: 070615709,  telefon kontaktowy: 731 731 808 lub 509 019 400, adres e-mail: biuro@andreahurt.pl. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

1. Dane zbierane w Serwisie są udostępniane przez Użytkownika, którego dotyczą poprzez wypełnienie dostępnych w Sklepie formularzy, podczas kontaktu za pomocą

wiadomości elektronicznych lub kontaktu telefonicznego, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu.

2. Podanie prawdziwych danych osobowych wymienionych w Regulaminie jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania transakcji zawieranej za pośrednictwem Sklepu bądź

usługi świadczonej drogą elektroniczną.

3. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji, tj. aktualny i czynny adres email, imię, nazwisko, firmę, NIP, REGON, ulicę, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, adres strony internetowej, numer telefonu oraz numer telefonu komórkowego.

4. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników w formularzu kontaktu lub wiadomości elektronicznej, tj. adres e-mail.

5. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników w formularzu zamówienia usługi newslettera, tj. adres e-mail.

6. W sytuacji kontaktu telefonicznego Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego adresu email.

7. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane w celu obsługi i realizacji zamówienia.

8. Dane osobowe Użytkowników, którzy zamówili newsletter, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Dane Klientów, którzy zarejestrowali konto w sklepie lub zamówili newsletter, są przetwarzane za ich zgodą.

10. Dane osobowe, które Użytkownik podaje podczas kontaktu email lub telefonicznego z Administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi

na zapytanie Użytkownika.

11. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.

12. Administrator Serwisu pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

13. Administrator Serwisu będzie się kontaktował z Użytkownikami przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie telefonicznie lub listownie w sprawach związanych z realizacją zamówień zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

14. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: biuro@andreahurt.pl.

15. Administrator stosuje najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

16. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie Administratora.

17. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Serwisu, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

18. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator Serwisu.

19. Podczas wizyty w Serwisie system Administratora automatycznie pobiera tzw. pliki cookies, tj.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie nazwę stacji klienta, nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez link, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy połączeniu.

20. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

21. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Administrator Serwisu nie  gwarantuje jednak poprawnego działania Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.

22. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.andreahurt.pl w celu informacyjnym.